นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง คว้ารางวัลจากการแข่งขันการประกอบอาหารแนวใหม่ : Fusion Food หรือ การผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน  โดยผลการแข่งขันมีจำนวน 2 ทีมที่เข้ารอบ 1.ทีมสวนดุสิตลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอิทธิพัทธ์ อินติใหม่ นายณัฐเกียรติ เดชหาญและนางสาวอามิตา ขันยา และทีม Happy cooking 2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชุติมณฑน์ พงษ์พัฒน์ นางสาวสุวิษา แสนปงผาบและนายกิตติพิชญ์ เชื้อคำลือ ซึ่งกิจกรรมนี้นำโดยอาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์อรรถ ขันสี และ อาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 3 มีนาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี