รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (แห่งใหม่) วันที่ 14-15 มกราคม 2562