ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางขอให้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและมีทีมบริหารเป็นคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรครูปฐมวัยในจังหวัดลำปาง ซึ่งตรงกับกลยุทธ์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) คือ การพัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งทางศูนย์ลำปางจึงมอบหมายให้สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดทำข้อมูลร่วมกับกลุ่มศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนำเสนอข้อมูล ในการนี้ทางสาขาฯ นำเสนอในเรื่องแหล่งการเรียนรู้ในการร่วมพัฒนาครู คือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยากร คือ อาจารย์ในสาขาปฐมวัย และการใช้แหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ SDU LERNING ได้แก่ วารสารวิจัย มสด/SDU Sharing ความรู้สู่การแบ่งปัน/SDU Channels บริการสื่อการเรียนรู้ผ่าช่องยูทูป และการนำเสนอผลการเรียนรู้จากการวิจัย ณ วันที่ 14 มกราคม 2562