13 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม” โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญของงานบริการ การบริการอย่างมีคุณภาพและแนวทางที่ควรปฏิบัติในการให้บริการ ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม” อาทิ การจัดโต๊ะอาหารแบบยุโรป แบบไทย รวมถึงการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหาร เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ณ หอประชุมชั้น 7 มสด.ศูนย์ฯลำปาง