ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมชั้น 7 อาคารเรียนประถมศึกษา มสด.ศูนย์ฯลำปาง โดยมีวิทยากรจากสถานประกอบการมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ภายใต้ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานปฏิบัติในสถานประกอบการ “Internship with trainers” ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมเมอริเดียน เชียงใหม่ โรงแรมอาร์ตไหม แกลอรี่ นิมมาน เชียงใหม่ และ International Education Exchange Thailand (IEE) พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย ได้จัดเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ภายหลังสำเร็จการศึกษาของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักศึกษา มสด.ศูนย์ฯลำปางและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ