ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการในครั้งนี้ วันพฤหัสที่ 3 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง