วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปางโดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ซึ่งแต่ละสาขาได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การสมัครเข้าศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต