ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางจัดการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นักการศึกษากับการปรับตัวเพื่อก้าวสู่ทิศทางในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 20 ปี” โดยกิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการเยี่ยมสถานที่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง พร้อมรับชมการแสดงจากนักศึกษา “We are Suandusit รักนี้มีค่าเพราะเธอ” และการรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “เลือกหลักสูตรที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบกับสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง” โดยได้รับเกียรติจากอ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ อาจารย์ประจำประสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นผู้ดำเนินรายการ    พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก 3 หลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.ศศิธร รณบุตร และนางสาวพิมาพร วงศ์เขื่อนแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ และนางสาวศิราภรณ์ วงศ์มานิตย์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน อ.เสาธารย์ สมานิตย์ และนางสาวอินทุอร  อินทุโสภณ ณ หอประชุม ชั้น 7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Open House เปิดบ้านรอบรั้วสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง โดยพาครูแนะแนวได้เยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ห้องติดต่อประสานงาน Contact Center ห้องรับรองที่พัก หอพักนักศึกษา โรงยิม ครัวสวนดุสิต ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารหอประชุม ลาน Activity Space ห้องสมุด อาคารธุรกิจการบิน และ Sdu Library ร้านกาแฟดุสิตา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆได้รู้จักหลักสูตรสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนและความมั่นใจในการส่งลูกศิษย์เข้ามาเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง