การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง (HSK)

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง เปิดจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง (HSK) ทั้ง 6 ระดับ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ

รับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา 9.00-16.30 น.

โดยทำการสอบวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง (แห่งใหม่)

 

 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ภาษาจีนระดับ 1              500     บาท

ภาษาจีนระดับ 2              700     บาท

ภาษาจีนระดับ 3               900     บาท

ภาษาจีนระดับ 4              1,200   บาท

ภาษาจีนระดับ 5              1,600   บาท

ภาษาจีนระดับ 6              2,000   บาท

 

 1. สถานที่จัดสอบ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์ลำปาง (แห่งใหม่)

 

 1. วันและเวลาสอบ
ช่วงเช้า 09:00-09:50 09:00-10:40 09:00-11:15
ระดับ 2 4 6
ช่วงบ่าย 13:30-14:05 13:30-14:55 13:30-15:30
ระดับ 1 3 5

 

 

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
 • ใบสมัครสอบ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยด้านหลังรูปเขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
 • ค่าสมัครสอบ ตามระดับที่สมัครสอบ

 

 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

 

 1. สถานที่รับสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์ฯลำปาง

ที่อยู่ : 140 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อเมือง จ.ลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ : 054 228 015 ต่อ 6540

เบอร์แฟกต์ : 054 228 017

E-mail – laorutislp.2557@gmail.com

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง หรือ เว็บไซต์ของศูนย์

 1. การสอบ
 • ตรวจสอบห้องสอบผ่านเว็บไซต์ ก่อนวันสอบ 3-4 วัน
 • ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 1. การรับผลสอบ
 • ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด ทางศูนย์ลำปางจะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้ทางศูนย์ลำปาง สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 • ตรวจสอบผลการวัดความรู้ได้จากเว็บไซต์ chinesetest.cn
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์ฯลำปาง

ที่อยู่ : 140 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อเมือง จ.ลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ : 054 228 015 ต่อ 6540

เบอร์แฟกต์ : 054 228 017

E-mail – laorutislp.2557@gmail.com

ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่