ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

(จำนวนจำกัดเพียง 16 ท่านเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

  1. ไม่เคยต้องโทษจำคุก และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ สมัครเข้ารับการทดสอบ
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร หรือผ่านการเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย ไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบ

  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือ สำเนาใบ Transcript หรือ สำเนาใบผ่านการฝึกอบรม จำนวน 2 ชุด
  4. ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

กำหนดการทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

– สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.00 – 15.00

ท่านที่สนใจสามารถนำเอกสารมาสมัครด้วยตนเองที่ คุณนาถลดา  ศรียะพันธ์  สำนักงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เบอร์โทร 054-228019  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.สังวาลย์ 082-4594651 และคุณภานุรักษ์ 093-1388852

หมายเหตุ : เนื่องจากทางโรงเรียนสามารถรับสมัครผู้เข้าทดสอบได้ในจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีเอกสารประกอบคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้นที่สามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้

ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร