วันที่ 16 มีนาคม 2561 ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560 ในโครงการนิทรรศการแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพัฒนาผู้เรียนและงานวิชาการ (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) พร้อมด้วย ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ยังได้ให้เกียรติกล่าวสรุปผลการดำเนินงานภายในโรงเรียนฯ ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง