วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษและแนะแนวการทำงานต่างประเทศ ของ International Education Exchange Thailand (IEE Thailand) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง