นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป. 2 ) ศูนย์ลำปางและศูนย์เชียงราย จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาความเป็นสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยาสวนดุสิต ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ บรรยายพิเศษในหัวข้อความเป็นสวนดุสิต และดร.สิริยากร กองทอง บรรยายการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต