หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สำรับอาหาร ศาสตร์และศิลป์ จากอดีตสู่ปัจจุบันและการดำรงอยู่ในอนาคตของอาหารไทย” โดย ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสาธิตการจัดสำรับอาหารไทย โดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อาหารไทยกับธุรกิจบริการ”โดย อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสาธิตการประกอบอาหารไทยเพื่อการบริการ โดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน