วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. อ.อรรถ ขันสี อ.สังวาลย์ ชมภูจา และอ.ชรินดา วิเศษรัตน์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Qualitative Research: Foundations and Sciences for Love of the Humankind” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “A Healthy Recipe Development of Noodle with Mineral Water Boiled Eggs and Sour Morning Glory” โดยการประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง