เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 น.ที่ผ่านมา อ.เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาสัมนาบัญชีแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 50 คน ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและให้ความรู้กับนักศึกษาพร้อมทั้งให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะในการออกไปปฏิบัติงาน รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการจัดสัมนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป