วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯลำปางนำโดย อ.ดร.ศศิธร รณะบุตร อ.อินสอน จันต๊ะ อ.วาสนา จักร์แก้ว และคุณปองภพ เรืองยศกรได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง