ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านอาหารและการบริการ ณ ตลาดขนมปังนานาจังเกิ้ล/สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์/และในส่วนงานประมงพื้นที่สูง เพื่อศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาเรนต์โบว์เทร้าต์ ปลาสเตอร์เจี้ยน และ โรงคัดบรรจุ นอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มคอกเทลและมอกเทล ณ ร้าน Mix Restaurant & Bar รวมถึงศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดวงตะวัน และร้านเวียง จุม ออน ทีเฮ้าส์ เพื่อเรียนรู้เรื่องชา วัฒนธรรมการดื่มชา และการบริการ
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา โดยผ่านการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ ในสถานประกอบการ