วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดวงเดือน วรรณกูล อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย ได้นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)