วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ :ตามแนวคิดลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาจากมูลนิธิ 60 ปีการเรือน – สวนดุสิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต