วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ อ.เสาวธาร สมานิตย์ และอ.รัตนา กลิ่นจุ้ย อาจารย์ประจำม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมฝึกงาน/ทำงาน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศน์ศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ณ ม.ธุรกิจบัณฑิต