ติดต่อสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง 054-222435/054-228019 หรือ 084-4061085