วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นศ.ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs โดยได้รับเกียรติจากดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร โดย นส.พรธิตา เทพประสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สิ่งแวดล้อมม.สวนดุสิตและดร.สิมนัส ตรีเดช นักวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม ม.สวนดุสิต ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green&Clean University) รวมถึงหลักการจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการของเสียเหลือศูนย์์ (Zero waste) พร้อมทั้งยังได้เดินสำรวจมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฯลำปางอีกด้วย