วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นศ.รมป.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งนำโดย ดร.ศศิธร รณบุตร ครูใหญ่รร.สาธิตละอออุทิศ ลำปาง และอ.ชนิสรา ใจชัยภูมิ ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง