วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการเพชรสวนดุสิต” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมนี้ นศ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ทั้งหมด 5 ฐานด้วยกัน ได้แก่ 1)ฐานกิจกรรมที่นำเสนออัตลักษ์ด้านอาหาร 2) ฐานกิจกรรมที่นำเสนออัตลักษ์ด้านการศึกษาปฐมวัย 3)ฐานกิจกรรมที่นำเสนออัตลักษ์ด้านการบริการ 4) กิจกรรมความเป็นสวนดุสิต และ 5) กิจกรรมทักษะต่างประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอัตลักษ์สาขาของมหาวิทยาลัยฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง