วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดกิจกรรม “โครงการเพชรสวนดุสิต SDU SPIRIT, IDENTITY & S plus C-STEP : SIS ประจำปีการศึกษา 2560” ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกเริ่มของการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรม อาทิ จุดเทียนแห่งปัญญา, ต้นไม้แห่งความดี, ปัญญาสู่เป้าหมาย รวมถึงการสานสัมพันธ์พี่น้องสวนดุสิต มีการร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งการพบปะพูดคุยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบิน สาขาการเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง