เมื่อวันที่ 24-28 ก.ค. 60 ศูนย์ฯลำปาง นำโดย อ.อรรถ ขันสีและอ.สังวาลย์ ชมภูจา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ  วิทยาลัยชุมชนแพร่ จ.แพร่