นางสาวภัคฑีมา ฐิติณัฐนันท์ นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด เพื่อร่วมการแข่งขันเทควอนโด และได้รับรางวัล เหรียญทองประเภทการแข่งขัน ต่อสู้
และ เหรียญทองแดง ประเภท ท่านำพุ่มเซ่ ณ งาน The 11th World Teakwondo Culture Expo จังหวัด มูจู (Muju) ประเทศ เกาหลีใต้ ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ก.ค – 18 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา