วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. โครงการความร่วมมือฯ (รมป.2) ศูนย์ฯลำปางจัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ของนักศึกษา รมป.2 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการฝ่ายบริหารม.สวนดุสิต ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งผู้บริหารประจำหลักสูตร ผศ.รัตนา งิ้วงาม ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ ดร.กานดา ธีระทองคำ ดร.ศรีุสุดา จันทร์กุญชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม ม.สวนดุสิตศูนย์ลำปาง