อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยฯ์ลำปาง เป็นวิทยากรการฝึกอบรม สาขาประกอบอาหารนานาชาติ จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ก.ค. 60