วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย เสาวโกมุทให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง