วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ และ คณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี นำโดย อาจารย์ธนาภรณ์  โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายไทย Professor Dr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีนและ Mr. Qiu Zongfeng รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน เยี่ยมชมศูนย์ฯลำปางพร้อมทั้งประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง