วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านอาหารและการบริการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมและการประกอบอาหาร เพื่อการพัฒนาสู่การแข่งขันการประกอบอาหารในระดับชาติและนานาชาติ “Mini top chef SDU Lampang” โดยได้รับเกียรตจากดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปางเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก เชฟสุชารัตน์ ปิยะโชติไพศาล หรือเชฟฝน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติ จากรายการ top chef เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยการจัดกิกรรมแข่งขันอาหารการประกอบอาหาร ณ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง