วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์ ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย และ อ.ปิยภัทร จิรปุณญโชติ เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ Pronunciation techniques, English games and using electronics media to support teaching ให้แก่ครูโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา จ.ลำปาง