เมื่อวันที่ 6, 9 และวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ฯลำปางจัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพครูสู่ชุมชนท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ชุมชนฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปางได้กล่าวเปิดโครงการฯ

โดยภายในกิจกรรมได้มีคณาจารย์ที่ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “ครูไทยยุค 4.0 กับความคาดหวังของผู้บริหาร” นำโดย ผศ.นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาสู่การเพิ่มศักยภาพครูสู่ชุมชนท้องถิ่น” นำโดย ดร.ศศิธร รณบุตร ครูใหญ่จาก รร.สาธิตละอออุทิศ “การพัฒนาแนวคิดสู่ความเป็นครูในยุค Education 4.0”และ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ I-classroom เพื่อการศึกษา 4.0” นำโดย อ.อุบลรัตน์ หริญวรรณ และ อ.สิทธา พงษ์ศักดิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากคณาจารย์โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ลำปางรวมถึงนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง