วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 เวลา  09.00-16.00 น.อ.อรรถ ขันสี อาจารย์ประจำสาขาอาหารฯศูนย์ฯลำปางเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่ กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ณ ศูนย์ฯทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแพร่