วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางจัดโครงการ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการวิจัย”สำหรับ นักศึกษาสาขาปฐมวัย ปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการม.สวนดุสิต กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิยะดา  เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาฯ ณ หอประชุม ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง