หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 054-222435 และ 054-228016 ต่อ 6504 โทรสาร : 054-222637

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอร์โทรศัพท์ : 054-222435 และ 054-228016 ต่อ 6505 โทรสาร : 054-222637

หลักสูตรธุรกิจการบิน
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228018 โทรสาร : 054-228019

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228018 โทรสาร : 054-228019