อ.สุรพิน สุประดิษฐ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
บธ.ม. (การจัดการการบิน) พณ.บ. (การจัดการเชิงปริมาณ)

อ.ดร.นภัทร คล้ายคลึง

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) วท.ม. (การบริหารการบิน)

อ.วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
ศศ.ม. (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

อ.จิระพงศ์ ป้อมน้อย

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
บธ.ม. (การจัดการบริการ) บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

อ.เสาวธาร สมานิตย์

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) (ภาคภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

อ.ศิริกร โรจนศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
M.B.A. (Marketing), B.A. (Business Administration

Mr.Victor Matthews

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
M.A. (Organizational Management with a concentration in International Education), B.A. (English)

อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อ.ชรินดา วิเศษรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน