อ.ดร.ขวัญนภา สุขคร

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)

ผศ.นพพร แพทย์รัตน์

รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บช.ม. (การบัญชี)

อ.มุกเหรียญ สีตลานุชิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา)

อ.สุนทรี ศรีไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บช.ม. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อ.สิทธา พงษ์ศักดิ์

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อ.ประวิชญา แข่งขัน

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
ปรด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

อ.อุบลรัตน์ หริณวรรณ

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)

อ.เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
บช.ม. (การบัญชี)

ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
อ.ด. (ภาษาไทย)