ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์

รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บช.ม. (การบัญชี)

ผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
ปรด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

อ.ดร.อุบลรัตน์ หริณวรรณ

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)

อ.ประวิชญา แข่งขัน

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อ.สิทธา พงษ์ศักดิ์

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)