อ.ชนิสรา ใจชัยภูมิ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.ดร.ศศิธร รณะบุตร

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้) กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

อ.ดวงเดือน วรรณกูล

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (ประถมศึกษา) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา)

อ.อินสอน จันต๊ะ

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม. การศึกษานอกระบบ

อ.เอมอร ปันทะสืบ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ค.ม. (การศึกษานอกระบบ) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.สุดารัตน์ พงษ์พันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.ปิยนัยน์ ภู่เจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.ปิยภัทร จิรปุณญโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)