อ.ดร.ขวัญนภา สุขคร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)

ผศ.นพพร แพทย์รัตน์

รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บช.ม. (การบัญชี)

อ.มุกเหรียญ สีตลานุชิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา)

อ.สุนทรี ศรีไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บช.ม. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อ.ดร.ศศิธร รณะบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)